Lưu trữ

Các khóa học của NavisWorks

Số lượng thực hiện khóa học BIM 5D bằng Revit, Navisworks và Dynamo

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc trích xuất số lượng trực tiếp từ các mô hình BIM của chúng tôi. Chúng ta sẽ thảo luận về các cách khác nhau để trích xuất số lượng bằng Revit và Naviswork. Việc trích xuất các tính toán số liệu là một nhiệm vụ quan trọng được kết hợp trong các giai đoạn khác nhau của dự án và đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các khía cạnh BIM. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách ...