gtools - tọa độ địa lý utm Xem ví dụ hướng dẫn ở đây.